Besöksrutiner

Nybesök

Vid det första besöket får du berätta hur dina eventuella besvär har uppstått och utvecklat sig. Vi går igenom din historik och ditt allmänna hälsotillstånd och sätter upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för vad du vill uppnå. Därefter följer en grundlig ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökning för att försöka klargöra orsaken till dina problem och bedöma vilken funktionsnivå din kropp har. Vid behov remitteras till läkare, sjukgymnast eller annan lämplig vårdgivare.

Återbesök

Under det första eller andra besöket går vi tillsammans igenom undersökningsfynden och lägger upp en behandlingsplan utifrån dina behov och vad du vill uppnå.
Efter ditt godkännande påbörjar vi behandlingen var syfte är korrigera felaktig funktion i leder, muskler och nervsystem. Med specifika tekniker tränar vi in nya rörelsemönster, hjälper kroppen att komma i balans och stimulerar läkning.

För de flesta börjar positiva förändringar i form av smärtlindring, minskad inflammation och ökad rörlighet att märkas redan efter ett fåtal behandlingar. En del personer kan dock tillfälligt uppleva visst obehag eller återkomst av tidigare besvär som ett led i den omställningsprocess kroppen påbörjar.

Utvärderingsbesök

Med regelbundna intervaller under behandlingsplanen gör vi förnyad bedömning av såväl livskvalitet som fysisk funktion för att utvärdera dina framsteg och se till att vi är på rätt spår. Vi diskuterar även träningsprogram, hälsofrämjande aktiviteter och justerar vid behov din behandlingsplan för att uppnå bästa möjliga resultat. När dina kortsiktiga mål har uppnåtts fokuserar vi på de långsiktiga målen och gör upp en ny plan för att förverkliga även dessa.